tel. 780 540 089 | 798 215 604 pasja-horyzont@wp.pl

Single Blog Title

This is a single blog caption

Barman czarodziejskich eliksirów, czyli wylękniony bluźnierca – 2.12.2022

Grupa Teatralna w dniu 2 grudnia 2022 roku na scenie w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, wystawiła sztukę pt. „Barman czarodziejskich eliksirów, czyli wylękniony bluźnierca” w reżyserii Joanny Łupinowicz. Aktorzy zaprezentowali postać Tuwima – bluźniercę , poetę który był prawdziwą furią literacką. Miał niesamowitą pasję tworzenia i niepowtarzalną wrażliwość, ale także umiejętność literacką. Mimo upływu lat jego poezja nie straciła na aktualności. Tu­wim chęt­nie wpro­wa­dzał do po­ezji ob­ra­zy zna­ne mu bez­po­śred­nio z ży­cia mia­sta, ko­rzy­stał rów­nież z licz­nych środ­ków mowy po­tocz­nej. Tra­dy­cyj­ne ga­tun­ki li­te­rac­kie, np. bal­la­dę i odę łą­czył z co­dzien­ną te­ma­ty­ką.  Tu­wi­ma fa­scy­no­wa­ła dy­na­mi­ka ży­cia. Po­tocz­ność ze­spa­lał z mo­ty­wa­mi re­li­gij­ny­mi i mi­to­lo­gią. To właśnie można było dostrzec w spektaklu. Były znane piosenki, do których słowa napisał poeta np. „Małgorzatka”, „Co nam zostało z tych lat”, „Miłość Ci wszystko wybaczy”, „Tomaszów” i inne znane hity.

Grupa teatralna miała swój debiut. Wystąpili aktorzy: Halina Arciszewska, Maria Rółkowska, Eugenia Orchowska, Barbara Klekotko, Marianna Skowrońska, Halina Tymińska, Halina Kot, Jan Putra i Paweł Klekotko. Piosenki śpiewali: Grażyna Herbaczewska, Marianna Skowrońska i Janusz Ostrowski.

Publiczność artystów nagrodziła gromkimi brawami na stojąco.

Tekst: Jadwiga Sowulewska; zdjęcia: Mieczysława Buchowiecka, Łukasz Sowulewski