tel. 780 540 089 | 798 215 604 pasja-horyzont@wp.pl

Statut i działalność

STATUT
Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją HORYZONT

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1.Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją HORYZONT zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach, Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.
2.Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
3.Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2
1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
2.Siedzibą Stowarzyszenie jest miasto Suwałki.

§ 3
1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2.Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3.Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, w których Polska jest stroną.

§ 5
Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA.

§ 6
Celem Stowarzyszenia jest:
1.Zwiększenie aktywności społecznej seniorów i obywateli;
2.Angażowanie wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywności fizycznej i intelektualnej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań;
3.Promocja i popieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu, propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz dobrych obyczajów;
4.Działalność na rzecz osób w wieku senioralnym;
5.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
6.Działalność w zakresie ochrony środowiska;
7.Działalność na rzecz ochrony zdrowia;
8.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie turystyki, kultury fizycznej i sportu;
9.Promocja i organizacja wolontariatu;
10.Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
11.Pomoc Polonii i Polakom za granicą oraz nawiązywanie kontaktów;
12.Organizowanie i wspieranie różnorodnych form działalności międzypokoleniowej;
13.Organizowanie i wspieranie działań zapobiegających zjawiskom wykluczenia społecznego szczególnie osób starszych;
14.Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
15.Działalność charytatywna;
16.Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
17.Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:
– Działalność odpłatną:
1.Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów, kursów, poradnictwa itp.;
2.Prowadzenie animacji lokalnej;
3.Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej;
4.Organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji;
5.Organizowanie i prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
6.Prowadzenie działalności świetlicowej, prowadzenie klubów;
7.Popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kształtowanie etyki społecznej;
8.Organizowanie życia towarzyskiego społeczności.

– Działalność nieodpłatną:
1.Współpracę z zakładami pracy, z organizacjami społecznymi, kościołami, placówkami oświatowymi, opiekuńczymi i wychowawczymi w zakresie pomocy dla osób potrzebujących;
2.Organizowanie dobrowolnych składek pieniężnych;
3.Współpracę z organizacjami samorządu terytorialnego i jednostkami gospodarczymi;
4.Popularyzację wiedzy, kształtowanie etyki społecznej członków;
5.Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów, kursów, poradnictwa itp.;
6.Organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji;
7.Organizowanie i prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
8.Prowadzenie animacji lokalnej;
9.Organizowanie wolontariatu;
10.Udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i rzeczowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym;
11.Wydawanie materiałów informacyjno – promocyjnych, edukacyjno – szkoleniowych oraz informacyjno – prawnych;
12.Prowadzenie kampanii społecznych;
13.Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej;
14.Prowadzenie klubów seniora;
15.Prowadzenie różnorodnych form edukacji;
16.Organizowanie konkursów;
17.Organizowanie zbiórek rzeczowych;
18.Wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej seniorów;
19.Prowadzenie grup samopomocowych, edukacyjnych, terapeutycznych, itp.
20.Prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji dla wszystkich seniorów a szczególnie dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
21.Organizowanie wykładów, spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz innych imprez;
22.Współpraca ze wszystkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
23.Organizowanie seminariów, spotkań i uroczystości dla seniorów i społeczeństw;
24.Prowadzenie szkoleń dotyczących aktywizacji seniorów oraz problemów związanych z ich wykluczeniem społecznym.

§ 8
1.Stowarzyszenie w celu realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
2.Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań pożytku publicznego oraz w zakresie sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, a także sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.

III.CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA.

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.Zwyczajnych.
2.Wspierających.
3.Honorowych.

§ 10
1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe.
2.Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia.
3.Członkiem wspierającym, może być osoba prawna lub fizyczna wspierająca działalność Stowarzyszenia.
4.Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz Stowarzyszenia.
5.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanych.

§ 11
Członek zwyczajny ma prawo do:
1.Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2.Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie.
3.Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
4.Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§ 12
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1.Aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.
2.Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3.Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 13
Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka – bez czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§ 14
Członek wspierający ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§ 15
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1.Zgonu członka.
2.Skreślenia przez Zarząd w drodze uchwały z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
3.Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
4.Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
5.Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego- osobę prawną lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.

§ 16
Od uchwały zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni, do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, którego uchwała jest ostateczna.

IV.WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17
Władze Stowarzyszenia tworzą:
1.Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2.Zarząd.
3.Komisja Rewizyjna.

§ 18
1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2.W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

§ 19
Do uprawnień Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
1.Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia.
2.Ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia.
3.Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
4.Podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia oraz zasad prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej i wydawniczej.
5.Podejmowanie uchwał we wszystkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych statutem.
6.Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7.Rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu.
8.Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9.Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji.
10.Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 20
1.Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne (zwoływane raz w roku) lub nadzwyczajne, zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 22
1.Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności – w pierwszym terminie – co najmniej 50% wszystkich członków Stowarzyszenia lub – w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
2.Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono pół godziny później w tym samym miejscu.

§ 23
1.Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2.Zarząd składa się z trzech do pięciu osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Stowarzyszenia, w tym Prezesa.
3.Podziału funkcji między członków Zarządu oraz udzielenia imiennych pełnomocnictw członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje wybrany Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu.
4.Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§ 24
Do uprawnień Zarządu należy:
1.Organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
2.Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
3.Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
4.Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
5.Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
6.Opracowanie programu działalności Stowarzyszenia.
7.Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
8.Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych.
9.Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
10.Rozpatrywania sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
11.Powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.

§ 25
1.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.
2.W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 26
1.Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej 2 razy w roku.
2.Zarząd ma obowiązek umożliwić udział komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu.

§ 27
1.Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2.Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
3.Uchwały Komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
4.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
5.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 28
Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1.Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia – przynajmniej raz do roku.
2.Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Zarządu i stawianie wniosku o
udzielenie Zarządowi absolutorium.
3.Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności.
4.Sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków.
5.Delegowanie członków Komisji do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6.Żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Zarządu.
7.Żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 29
W przypadku ustania członkostwa osoby będącej we władzach Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru.

§ 30
Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd, w przerwie między posiedzeniami przez Prezesa Zarządu. W przypadku ustąpienia lub śmierci Prezesa, jego obowiązki przejmuje Wiceprezes.

V.FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA.

§ 31
Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej i dotacji publicznych.

§ 32
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

§ 33
1.Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.
2.Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
3.Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu.

§ 34
Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymaga podpisu Prezesa lub Wiceprezesa i jednego z pozostałych członków Zarządu.

VI. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA.

§ 35
Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 36
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia.